Hướng dẫn cách bật nén gzip wordpress cực đơn giản

1. Nén gzip là gì?

Nén gzip hay còn gọi là gzip compression giúp chúng ta có được đường truyền trên internet nhanh hơn nhờ vào phương pháp nén tập tin. Gzip có thể giúp bạn giản đến 80% dung lượng các tập tin như JS, CSS, hay HTML.

Để kiểm ta website đã bật gzip chưa, chúng ta vào công cụ https://checkgzipcompression.com/ . Nếu không hãy làm theo hướng dẫn để cùng bật gzip.

2. Bật nén gzip cho Website WordPress

Việc đầu tiên bạn cần làm là xác định bạn đang sử dụng loại nào trong 3 loại sau đây: Apache, Lite Speed hay NginX).

a. Đối với web server Apache hay LiteSpeed

Cả hai đều hỗ trợ file .htaccess. Trong cPanel, nếu bạn chưa tìm thấy file .htaccess, bạn hãy làm theo các bước sau đây:

1. Đầu tiên, các bạn cần truy cập vào File Manager của cPanel. Tìm nút Settings (ở góc trên bên phải của giao diện) và click vào đó.

2. Một cửa sổ nhỏ sẽ được bật lên. Các bạn cần tick vào mục Show Hidden Files (dotfiles) và sau đó chọn Save.

Sau khi đã làm xong 2 bước trên, các bạn típ tục chèn đoạn code sau vào file .htaccess để bật nén gzip thông qua mod_deflate:

# Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon AddOutputFilterByType DEFLATE text/css AddOutputFilterByType DEFLATE text/html AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml # Remove browser bugs (only needed for really old browsers) BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html Header append Vary User-Agent

Nếu web server không hỗ trợ mod_deflate, chúng ta hãy thế nó bằng mod_gzip:

mod_gzip_on Yes mod_gzip_dechunk Yes mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php|pl)$ mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.* mod_gzip_item_include mime ^text/.* mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.* mod_gzip_item_exclude mime ^image/.* mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$

Sau đó chọn Save và kiểm tra lại!

b. Đối với web server NginX

NginX không hỗ trợ file .htaccess. Do đó, các bạn cần phải chèn đoạn code sau đây vào trong file nginx.conf:

gzip on; gzip_comp_level 2; gzip_http_version 1.0; gzip_proxied any; gzip_min_length 1100; gzip_buffers 16 8k; gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript; gzip_disable “MSIE [1-6].(?!.*SV1)”; gzip_vary on;

Sau đó khởi động lại NginX và kiểm tra lại kết quả.

Kết luận

Qua các bước đơn giản bạn đã có thể bật giải nén gzip để giúp cho trang Web tối ưu hóa nhanh hơn. Chúc các bạn thành công!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top